May 30, 2024

Cấu hình DKIM trong DNS tenten vs VPS Cyber panel

Chia sẻ bài viết này

Lấy thông tin key từ phần quản trị DNS trong VPS

Cấu hình DKIM

Cấu hình như bên dưới, không lấy tên domain

Cấu hình DKIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *